PRAVIDLA

Tyto obchodní podmínky stanovují pravidla pro poskytování prodejních služeb prostřednictvím webových stránek internetového obchodu provozovaného pod doménou: https://deerhorn.pl/. Jedná se o dokument vyžadovaný čl. 13 zákona ze dne 30. května 2014. o právech spotřebitelů (Dz.U.2014,poz.827) je prodávajícím a zároveň správcem internetového obchodu společnost:

Rafał Pikul, obchodující pod jménem

PINUM Rafał Pikul
Adresa: Brodziaki 31, 23-400 Bilgoraj

Korespondenční a poštovní adresa: jak je uvedeno výše.
Zpáteční adresa: Zpětná adresa: Pinum Rafał Pikul, ul. Komorowskiego 25, 23-400 Biłgoraj.

tel. 792 123 400

e-mail: [email protected]

Společnost je zapsána v Centrální evidenci a informacích o podnikatelské činnosti (CEIDG) pod číslem REGON: 061075045, číslo NIP: 9182016737. Kupující má právo před podáním objednávky jednat s prodávajícím o jakýchkoli ustanoveních smlouvy, včetně změn ustanovení těchto předpisů – v rozsahu povoleném předpisy. Jednání, která musí být písemná, aby byla platná. Pokud kupující odmítne možnost uzavřít smlouvu individuálním jednáním, platí následující ustanovení
předpisy.

PRAVIDLA

§ 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tato Pravidla internetového obchodu (dále jen “Pravidla”) stanovují zásady pro používání internetového obchodu, mimo jiné pro zadávání a vyřizování Objednávek, používání Zákaznického účtu, postup při reklamacích, práva spojená s odstoupením od Kupní smlouvy.
 2. Obchodní podmínky jsou Zákazníkovi bezplatně zpřístupněny na adrese https://deerhorn.pl/regulamin/ před uzavřením Kupní smlouvy, a to způsobem, který umožňuje pořízení, reprodukci a zaznamenání obsahu Obchodních podmínek prostřednictvím systému ICT používaného Zákazníkem.
 3. Zákazník je povinen dodržovat všechna ustanovení těchto obchodních podmínek.
  Prodej se uskutečňuje na základě aktuálního znění těchto obchodních podmínek, tj. verze, která je platná a akceptovaná Zákazníkem v době Objednávky.
 4. Uzavření smlouvy o elektronickém poskytování služeb zákaznického účtu uvedených v těchto obchodních podmínkách je podmíněno registrací v internetovém obchodě, přečtením a přijetím obsahu těchto obchodních podmínek.
 5. Uzavřením smlouvy o elektronickém poskytování služeb zákaznického účtu se prodávající zavazuje trvale poskytovat zákazníkovi služby přístupu k zákaznickému účtu a používání internetového obchodu v plném rozsahu na základě, v rámci a na základě zásad uvedených v těchto obchodních podmínkách.

§ 2 DEFINICE

 1. Kdykoli se v nařízeních odkazuje na:
  a. “Prodejce” – by měl být chápán jako podnikatel Rafał Pikul, který provozuje
  obchodní činnost pod firmou PINUM Rafał Pikul, adresa Brodziaki 31, 23-400 Biłgoraj, NIP číslo: 9182016737, REGON číslo: 061075045, e mail: [email protected], která provozuje internetový obchod pod doménou https://deerhorn.pl/ a jeho prostřednictvím prodává Zboží;b. “Zákazníkem” se rozumí fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům a v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům, jakož i právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které je způsobilost k právním úkonům přiznána zákonem – využívající Internetový obchod, a to i prostřednictvím Zákaznického účtu, který jim Prodávající zřídil;c. “Spotřebitelem” se rozumí zákazník, který je fyzickou osobou využívající Internetový obchod, zejména při nákupech, pokud přímo nesouvisejí s jeho podnikatelskou nebo profesní činností;d. “Smluvní strany” – znamenají společně Prodávajícího a Zákazníka;e. “Prodejní smlouva” – se rozumí smlouva uzavřená na dálku, jejímž předmětem je prodej Zboží Prodávajícím Zákazníkovi v souladu se zásadami uvedenými v Obchodních podmínkách.f. “Internetovým obchodem” se rozumí internetová platforma https://deerhorn.pl/ spravovaná Prodávajícím, která je dostupná on-line na https://deerhorn.pl/ a prostřednictvím které může Zákazník nakupovat Zboží;g. “Informačním a komunikačním systémem” se rozumí soubor spolupracujících zařízení a softwaru informačních technologií, který zajišťuje zpracování a ukládání, jakož i odesílání a přijímání dat prostřednictvím telekomunikačních sítí pomocí telekomunikačního koncového zařízení vhodného pro daný typ sítě ve smyslu zákona ze dne 16. července 2004. – Telekomunikační zákon (tj. Úř. věst. 2017, položka 1907 v platném znění);h. “Zbožím” se rozumí movitá věc prezentovaná Prodávajícím v Internetovém obchodě, která může být předmětem Kupní smlouvy. Fotografie Zboží jsou ilustrativní, což znamená, že Zboží na fotografiích se může mírně lišit od svého skutečného vzhledu v důsledku individuálního nastavení počítačového vybavení Zákazníka (např. sytost barev, proporce). “Zákaznický účet” – se rozumí individuální účet zřízený pro Zákazníka v rámci poskytování elektronických služeb Prodávajícím, prostřednictvím kterého má Zákazník přístup do Internetového obchodu a má možnost mimo jiné zjednodušeným způsobem zadávat Objednávky;j. “Elektronickou adresou” se rozumí označení systému ICT umožňující komunikaci prostřednictvím elektronické komunikace, zejména elektronické pošty;k. “Cena” – znamená hrubou hodnotu Zboží vyjádřenou v měně PLN včetně daně z přidané hodnoty. Cena nezahrnuje náklady na dodání, které závisí na způsobu dodání Zboží Zákazníkovi, jakož i na hodnotě a velikosti Objednávky a je uvedena při volbě způsobu dodání Zboží Zákazníkem. Celková cena Objednávky (tj. cena Zboží spolu s dalšími náklady, včetně nákladů na doručení) je uvedena v nákupním košíku předtím, než Zákazník provede Objednávku;l. “Osobní údaje” – se rozumí informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě;m “Správce osobních údajů” – se rozumí prodávající, který v této funkci sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů;n. “Předpisy” – se rozumí tento dokument;o. “RODO” – se rozumí NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. EU.L.2016.119.1, 2016.05.04);str. “Objednávkou” se rozumí projev vůle Zákazníka učiněný prostřednictvím Internetového obchodu, ve kterém je uvedeno: druh a množství objednaného Zboží; druh dodávky; druh a výše platby; místo dodání Zboží, údaje Zákazníka, který představuje návrh na uzavření Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím.

§ 3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA INTERNETOVÉHO OBCHODU

 1. Internetový obchod provozuje prodávající.
 2. Internetový obchod neslouží k velkoobchodnímu prodeji. Pokud si Zákazník přeje zakoupit Zboží ve větším množství, měl by kontaktovat Prodávajícího prostřednictvím e-mailu zasláním žádosti na elektronickou adresu Prodávajícího: [email protected]. Pokud z obsahu Objednávky podané prostřednictvím Internetového obchodu vyplývá, že se jedná o Velkoobchodní objednávku, má Prodávající právo takovou Objednávku odmítnout vyřídit a informovat o tom Zákazníka prostřednictvím příslušné zprávy v Internetovém obchodě nebo kontaktováním Zákazníka v tomto smyslu.
 3. Informace o Zboží umístěné na stránkách Internetového obchodu nepředstavují nabídku ve smyslu občanského zákoníku, ale výzvu k podání nabídky ve smyslu čl. 71 občanského zákoníku.
 4. Při podání objednávky činí zákazník návrh na uzavření smlouvy na objednaný produkt. Nabídka je pro zákazníka závazná v okamžiku přijetí objednávky internetovým obchodem. Po ověření správnosti objednávky ji převezme internetový obchod.
 5. Pokud je možné objednávku vyřídit, bude zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu zaslána e-mailová zpráva s potvrzením, že objednávka byla přijata k vyřízení. Potvrzením přijetí objednávky se rozumí prohlášení internetového obchodu, že přijal nabídku uvedenou v odstavci 1. 4 výše. Jakmile je objednávka potvrzena, je mezi zákazníkem a internetovým obchodem uzavřena smlouva týkající se objednávky.
 6. Informace o Zboží umístěné v Internetovém obchodě nejsou rovnocenné skutečnosti, že Zboží je skutečně k dispozici v provozovně Prodávajícího a je možné na něj provést Objednávku.
 7. Na zboží prezentované v internetovém obchodě může být poskytnuta záruka výrobce, dovozce nebo prodejce, která se vztahuje na území Polska. Záruční doba každého zboží je uvedena v jeho popisu. Podrobné podmínky realizace záruky jsou uvedeny v záruční listině vydané ručitelem.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny Zboží prezentovaného v Internetovém obchodě, zařazovat do nabídky nové Zboží, vyřazovat Zboží z nabídky nebo měnit jeho popis, provádět v Internetovém obchodě propagační akce, zejména na základě pravidel dané akce. Provedené změny nemají vliv na účinnost a realizaci objednávek, které zákazník zadal dříve.
 9. Prodávající zajistí, aby byl Internetový obchod Zákazníkovi dostupný pouze online a za podmínky, že si jej Zákazník zajistí na vlastní náklady:
  a. počítačové vybavení s operačním systémem, který umožňuje používat internetové zdroje,
  b. Připojení k internetu;
  c. přístup k individuálnímu e-mailovému účtu;
  d. správně nakonfigurovaný internetový prohlížeč v nejnovější oficiální verzi s povolenými soubory cookie (např. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera).
 10. Není-li v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak, je internetový obchod zákazníkovi k dispozici po dobu, kdy zákazník internetový obchod používá, 24 hodin denně a sedm dní v týdnu.
 11. Prodávající si vyhrazuje právo na nedostupnost Internetového obchodu pro Zákazníka za účelem zajištění bezpečnosti a stability Internetového obchodu pro účely oprav, údržby, odstraňování poruch, provádění nezbytných úprav, změn a dalších obdobných činností.
 12. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu funkčnosti internetového obchodu,
  a to jak rozšířením o nové funkce, tak úpravou těch stávajících.
  funkce.

§ 4 ZÁKAZNICKÝ ÚČET

 1. Podmínkou využívání všech funkcí internetového obchodu zákazníkem je souhlas s ustanoveními obchodních podmínek, bezplatná registrace účtu zákazníka v internetovém obchodě a potvrzení této registrace prodávajícím.
 2. Pro zadání objednávky v internetovém obchodě není nutné vytvořit zákaznický účet.
 3. Registrací zákaznického účtu a přijetím ustanovení obchodních podmínek zákazník činí prohlášení o úmyslu souhlasit s poskytováním elektronických služeb pro vedení zákaznického účtu v souladu s ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Při registraci zákaznického účtu zadává zákazník přihlašovací jméno a heslo, které si sám stanovil a které zná pouze on. Zákazník musí zajistit, aby jeho přihlašovací jméno a heslo zůstaly důvěrné, a zejména je nesmí zpřístupnit neoprávněným osobám.
 5. Zákazník by měl pro registraci zákaznického účtu:
  a. vyplňte registrační formulář, který najdete v internetovém obchodě;
  b. vyplňte všechna pole formuláře označená hvězdičkou jako povinná;
  c. přijmout smluvní podmínky.
 6. Údaje zadané do registračního formuláře při registraci zákaznického účtu by se měly vztahovat k zákazníkovi a měly by být pravdivé.
 7. Během registrace účtu zákazníka bude na elektronickou adresu uvedenou v žádosti o registraci zasláno potvrzení o registraci účtu zákazníka v internetovém obchodě s žádostí o ověření údajů a dokončení registrace účtu zákazníka. V tomto okamžiku je uzavřena smlouva o elektronickém poskytnutí zákaznického účtu a zákazník má možnost přistupovat k zákaznickému účtu a provádět změny údajů uvedených při registraci.
 8. Prodávající může z oprávněných důvodů odmítnout registraci účtu zákazníka a uzavření smlouvy o poskytování elektronických služeb.

§ 5 PŘÍKAZY A JEJICH PROVÁDĚNÍ

 1. Objednávky lze zadávat prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře, který je k dispozici v internetovém obchodě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 2. Zákazník může zadat objednávku buď po přihlášení k zákaznickému účtu, nebo bez účtu, a to tak, že poskytne údaje uvedené v elektronickém objednávkovém formuláři, které jsou nezbytné pro zpracování objednávky.
 3. Při zadávání Objednávky prostřednictvím Internetového obchodu Zákazník přidá Zboží dle vlastního výběru do nákupního košíku výběrem druhu a počtu Zboží a stisknutím tlačítka “PŘIDAT DO KOŠÍKU” a provede další technické úkony na základě zpráv zobrazených Zákazníkovi, včetně uvedení způsobu dodání a formy platby. Zákazník poté provede objednávku odesláním elektronického objednávkového formuláře prodávajícímu výběrem tlačítka “Pokračovat k pokladně” (nebo jeho ekvivalentu) na webových stránkách internetového obchodu. Pro zadání objednávky je nutný předchozí souhlas zákazníka s obchodními podmínkami. V souhrnu Objednávky je Zákazník před jejím odesláním Prodávajícímu informován o hlavních vlastnostech objednaného Zboží, o celkových nákladech Objednávky, tj. o Ceně za vybrané Zboží, o nákladech na dodání, jakož i o všech dalších nákladech, které jsou mu v souvislosti s Objednávkou účtovány.
 4. Odeslání Objednávky Zákazníkem představuje nabídku Prodávajícímu na uzavření Kupní smlouvy na Zboží, které je předmětem Objednávky.
 5. Po odeslání objednávky zašle prodávající na elektronickou adresu uvedenou zákazníkem oznámení, že objednávka byla přijata ke zpracování. Tato informace představuje prohlášení prodávajícího o přijetí nabídky, což se rovná uzavření kupní smlouvy mezi stranami.
 6. Cena uvedená v nákupním košíku v okamžiku, kdy zákazník zadá objednávku, je závazná a konečná.
 7. Zákazník může zaplatit za Objednávku zadanou v Internetovém obchodě:
  1. dobírka – v případě dodání Zboží kurýrem nebo osobního odběru Zboží Zákazníkem a dodání nábytku firemní dopravou,
  2. předem klasickým bankovním převodem na platební účty prodávajícího.

  13 1020 1068 0000 1302 0368 5401 – PKO PLN
  41 2490 0005 0000 4000 4004 7596 – Alior EURO

  3. prostřednictvím elektronických plateb a platebních karet prostřednictvím provozovatelů elektronických plateb.

 8. Při platbě bude zákazník bezprostředně před provedením platby informován o výši částky, dostupných způsobech platby a údajích o zpracovateli platby. Podrobná pravidla pro provádění plateb prostřednictvím provozovatelů elektronických plateb jsou k dispozici na internetových stránkách příslušného provozovatele.
 9. Pro provedení platby prostřednictvím provozovatele elektronických plateb by měl Zákazník postupovat podle pokynů provozovatele elektronických plateb, na kterého bude přesměrován z Internetového obchodu, a neprodleně provést platbu za zadanou Objednávku.
 10. Zákazník prohlašuje, že souhlasí s tím, aby prodávající používal a předával elektronické faktury nevyžadující podpis na stránce ve formátu pdf jejich zasláním na elektronickou adresu uvedenou zákazníkem. Prodávající poskytne zákazníkovi fakturu elektronicky, jakmile obdrží platbu za objednávku.
 11. Potvrzení, zpřístupnění, zaznamenání a zajištění všech podstatných ustanovení smlouvy o budoucím přístupu k těmto informacím má formu:
  – potvrzení objednávky zasláním na uvedenou e-mailovou adresu: Objednávka, proforma faktura, informace o právu na odstoupení od smlouvy, tyto obchodní podmínky ve verzi pdf, vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy ve verzi pdf, odkazy na stažení obchodních podmínek a vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy samostatně;
  – k vyplněné objednávce zaslané na určené místo dodání zboží přiložit vytištěný doklad o koupi, informace o právu na odstoupení od smlouvy, tyto obchodní podmínky a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Prodávající informuje o známých zárukách poskytnutých třetími stranami na výrobky v obchodě Prodávající dodává Zboží výhradně na území Polské republiky, pokud není v popisu daného Zboží uvedeno jinak.
 12. Při zadávání Objednávky si Zákazník zvolí způsob dodání Zboží.
  Zboží může být dodáno zákazníkovi:
  1. kurýrní službou (doručení k první překážce, na kterou narazíte),
  2. polskou poštou,
  3. prostřednictvím balíkomatu,
  4. osobním odběrem Zboží Zákazníkem v provozovně Prodávajícího.
  5. vlastní dopravou společnosti PINUM
  6. jiným způsobem uvedeným přímo na webových stránkách internetového obchodu.
 13. Prodávající uvede v internetovém obchodě informaci o počtu pracovních dnů potřebných pro dodání Zboží konkrétním způsobem dodání.
 14. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou nesrovnalostmi (včetně chyb), kterých se objednatel dopustil v objednávkovém formuláři a v jejichž důsledku se zásilka nedostala k adresátovi, nebo za neoprávněné odmítnutí převzetí zásilky.
 15. Převzetí Objednávky Zákazníkem musí být písemně potvrzeno na dodacím listu.
 16. Písemným potvrzením o převzetí Zboží a jeho dodání přechází na Zákazníka právo na
  vlastnictví Zboží a veškerá rizika spojená s jeho držením a používáním, zejména riziko ztráty nebo poškození Zboží.
 17. Podnikatel je povinen při převzetí Objednávky provést kontrolu dodávky, zda množství odpovídá Objednávce, a kontrolu Zboží, zda nedošlo k mechanickému poškození během přepravy, a to pod hrozbou ztráty práv ze záruky za fyzické vady zboží, ledaže by vada byla takového charakteru, že ji nebylo možné v daném okamžiku zjistit. Obchodník je povinen provést kvalitativní a kvantitativní kontrolu za přítomnosti osoby, která objednávku doručuje.
 18. Při převzetí Zboží by měl Zákazník zkontrolovat stav Zboží a v případě, že zjistí, že obal je poškozený nebo porušený, doporučujeme, aby Zákazník sepsal za přítomnosti osoby, která Zboží vydala, protokol o škodě. Zákazník by měl neprodleně zaslat prodejci protokol o poškození spolu s případnou reklamací.
 19. Dodané zboží musí být rozbaleno a zkontrolováno ihned za přítomnosti kurýra, nebo pokud to není možné, nejpozději do 2 pracovních dnů.
  Zejména strečová fólie, která může nepříznivě ovlivnit vlastnosti výrobku, musí být odstraněna ihned po dodání.
  Veškeré vady zboží zjištěné po vybalení a kontrole musí být bez zbytečného odkladu oznámeny prodávajícímu.
  Reklamace týkající se dodání a změn vlastností výrobku v důsledku porušení výše uvedených lhůt a pravidel nebudou uznány.

 20. Prodávající si vyhrazuje maximální dobu realizace objednávky 60 dní. Po marném uplynutí této lhůty může zákazník objednávku zrušit zasláním prohlášení o zrušení objednávky prodávajícímu. V takovém případě Prodávající neprodleně vrátí Zákazníkovi, který je Spotřebitelem, všechny platby, které Zákazník uhradil, včetně nákladů na dodání Zboží.
 21. Prodávající neodpovídá za prodlení s plněním smlouvy vzniklé z příčin, které nemůže ovlivnit, zejména v důsledku předčasného dodání materiálů nezbytných pro plnění předmětu smlouvy nebo poruchy výrobního zařízení. V případě zpoždění z výše uvedených důvodů se lhůta pro splnění smlouvy prodlužuje úměrně délce zpoždění a zákazník nesmí během prodloužené doby plnění objednávku zrušit.
 22. Prodávající přikládá ke každé dodané Objednávce potvrzení o prodeji ve formě faktury s DPH nebo daňového dokladu. Pokud je kupující plátcem DPH a přeje si obdržet fakturu, měl by prodávajícímu zaslat příslušné informace, např. e-mailem, ihned po nákupu a uvést potřebné údaje.
 23. Společnost PINUM dodává nábytek po celé zemi včetně rozvážkové služby. Ceny se sjednávají individuálně na telefonních číslech servisní kanceláře uvedených na webových stránkách.
 24. PINUM poskytuje službu sestavení nábytku. Ceny se sjednávají individuálně na telefonních číslech servisní kanceláře uvedených na webových stránkách.
 25. Zadavatel připouští toleranci +/- 4 mm u rozměrů pracovních desek, pokud není v předmětu zakázky uvedena jiná tolerance. To v žádném případě neovlivňuje kvalitu výrobku. To není předmětem stížnosti.
 26. V případě nábytku vyrobeného na zakázku je kupující povinen zkontrolovat všechny podrobnosti objednávky ve fázi přijetí k realizaci. V opačném případě není důvod ke stížnosti.
 27. V případě objednání dalšího příslušenství (např. průchodek, košíků pod pultem) se může odhadovaná doba dodání prodloužit o další 1-2 pracovní dny.
 28. Informace uvedené na webových stránkách ohledně dodací lhůty “Již za … dní” jsou orientační a představují nejpřibližnější dobu dodání objednávky, avšak tato lhůta se vztahuje na jednotlivé zboží. Hromadné objednávky velkého množství zboží mohou podléhat prodlouženým dodacím lhůtám, které by měly být individuálně dohodnuty s prodávajícím.

§ 6 UKONČENÍ A ZÁNIK SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 1. Tento oddíl se nevztahuje na kupní smlouvy, ale výhradně na smlouvy o elektronickém poskytování služeb zákaznického účtu.
 2. Smlouvu o poskytování služeb elektronickými prostředky může zákazník kdykoli vypovědět prostřednictvím internetového obchodu. Prodávající potvrdí ukončení smlouvy zasláním zprávy zákazníkovi na elektronickou adresu uvedenou zákazníkem v zákaznickém účtu.
 3. Prodávající má právo kdykoli vypovědět smlouvu o poskytování elektronických služeb z oprávněných důvodů se 14denní výpovědní lhůtou. Prodávající ukončí smlouvu o poskytování služeb elektronickými prostředky zasláním příslušného projevu vůle zákazníkovi na elektronickou adresu uvedenou zákazníkem v zákaznickém účtu.
 4. Smlouva o poskytování elektronických služeb zaniká v případě:
  a. Smrt nebo likvidace klienta;
  b. Likvidace nebo ukončení podnikatelské činnosti prodávajícího.

§ 7 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Prodávající jako správce osobních údajů vynaloží veškeré úsilí, aby zajistil veškerá možná fyzická, technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů před náhodným nebo úmyslným zničením, náhodnou ztrátou, změnou, neoprávněným zveřejněním, použitím nebo přístupem, a to v souladu se všemi platnými právními předpisy, včetně RODO.
 2. Prodávající používá v rámci internetového obchodu soubory cookie a další podobné technologie, aby zlepšil efektivitu a nabídl zákazníkovi stále lepší funkce internetového obchodu a reklamu na míru. Pokud zákazník nesouhlasí s ukládáním a přijímáním informací v souborech cookie, může změnit zásady používání souborů cookie prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče nebo používání tzv. “cookies”. opt-out ze strany poskytovatele daného technologického řešení.
 3. Další informace o zpracování osobních údajů prodávajícím naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese https://deerhorn.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 8 ODPOVĚDNOST

 1. Zákazník je povinen používat internetový obchod v souladu s jeho určením a zdržet se jakékoli činnosti, která by mohla narušit jeho řádné fungování.
 2. Zákazníkovi je zakázáno vkládat do prostoru internetového obchodu nezákonný obsah. Zákazník je plně odpovědný za správnost, rozsah, úplnost, obsah a soulad údajů zadaných a uložených v zákaznickém účtu a poskytnutých během procesu objednávky s právními předpisy.
 3. V rozsahu povoleném zákonem prodávající nenese odpovědnost za:
  a. blokování ze strany správců poštovních serverů, které zpracovávají e-maily Zákazníka odesílané Prodávajícím na Elektronickou adresu Zákazníka, a mazání a blokování e-mailů odesílaných Prodávajícím prostřednictvím softwaru nainstalovaného na počítačovém vybavení používaném Zákazníkem;b. nefunkčnost internetového obchodu v důsledku toho, že počítačové vybavení, software nebo přístup k internetu zákazníka nesplňují technické požadavky uvedené v obchodních podmínkách;c. důsledky uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů o zákazníkovi při registraci zákaznického účtu nebo při zadávání objednávky.
 4. Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Prodejce neodpovídá za obsah, formu a správnost informací obsažených v těchto odkazech. Prohlížení obsahu odkazů je na vlastní riziko zákazníka.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo umístit reklamní obsah v jakékoli části internetového obchodu ve formách používaných na internetu. Prodávající neodpovídá za reklamní obsah internetového obchodu ani za nároky třetích osob z něj vyplývající.
 6. S výhradou kogentních ustanovení zákona je odpovědnost Prodávajícího za škodu způsobenou Zákazníkům, kteří nejsou spotřebiteli, v maximálním zákonem povoleném rozsahu omezena na částku, kterou takový Zákazník zaplatil Prodávajícímu za nákup daného Zboží, bez ohledu na zdroj a právní základ nároku Zákazníka, který není spotřebitelem, a odpovědnost za ušlý zisk je vyloučena.

§ 9 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. V souladu se zákonem o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014 může kupující odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží.
 2. V případě odstoupení od smlouvy bude zboží vráceno na náklady kupujícího na adresu výroby v Bilgoraji (23-400), ul. Komorowskiego 25 . Zboží je třeba vrátit prodávajícímu do 14 dnů od jeho obdržení. Takto vrácený výrobek by měl být zaslán zpět spolu s dokladem o koupi.
 3. Pokud si kupující přeje odstoupit od smlouvy, měl by do 14 dnů ode dne převzetí zboží zaslat prodávajícímu doporučeně na adresu obchodu, tj.: ul. Brodziaki 31, 23-400 Biłgoraj, nebo elektronicky na e-mail: [email protected].
 4. Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy v souvislosti se smlouvou, jejímž předmětem plnění je nerepasovaný nábytek vyrobený podle specifikace kupujícího (to platí zejména pro objednávky kuchyňského nábytku, čalouněného nábytku, stolů, židlí a formátů nábytku a desek na míru).
 5. Kupující odpovídá za jakékoli snížení hodnoty výrobku v důsledku jeho používání nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování výrobku.
 6. Prodávající se zavazuje vypořádat se s kupujícím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručení prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil kupující, pokud kupující výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení platby, který prodávajícímu nevzniká, např. bankovním převodem, pokud kupující tímto způsobem za výrobek zaplatil. Kupující je povinen vrátit výrobek prodávajícímu.
  a) Pokud si kupující zvolil jiný způsob dodání výrobku než nejlevnější běžný způsob dodání dostupný v internetovém obchodě, není prodávající povinen kupujícímu uhradit žádné dodatečné náklady, které kupujícímu vzniknou.b) Přímé náklady na vrácení výrobku nese kupující.
  c) V případě Produktu, který je službou, jejíž poskytování – na výslovnou žádost Kupujícího – bylo zahájeno před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, je Kupující, který uplatní své právo na odstoupení od smlouvy po podání takové žádosti, povinen zaplatit za služby poskytnuté do odstoupení od smlouvy. Výše platby se vypočítá v poměru k rozsahu plnění s přihlédnutím ke smluvně dohodnuté ceně nebo odměně. Pokud je cena nebo odměna nepřiměřená, základem pro výpočet této částky je tržní hodnota poskytnuté služby.
 7. Při nákupu smontovaného nábytku věnujte zvláštní pozornost uvedeným rozměrům nábytku, protože může nastat problém s jeho vnesením do bytu (např. příliš úzké vstupní dveře nebo schodiště).
 8. V případě zrušení montáže nábytku na zvláštní přání zákazníka se částka za montáž nevrací.
 9. Nábytek sestavený zákazníkem nelze vrátit.
 10. Právo na odstoupení od kupní smlouvy se na spotřebitele nevztahuje, pokud jde o kupní smlouvy:
  a. pokud je předmětem plnění nerekonstruovaná věc vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo podle jeho individuálních potřeb;b. pokud je předmětem plnění předmět, který podléhá rychlé zkáze nebo má krátkou dobu trvanlivosti;c. pokud je předmětem služby věc dodaná v uzavřeném obalu, který nelze po otevření vrátit ze zdravotních nebo hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen;d. kdy předmět plnění tvoří věci, které jsou svou povahou po dodání neoddělitelné od jiných věcí;e. pokud jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodané v zapečetěném obalu, pokud je obal po dodání otevřen; f. na dodávku novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném; g. pro poskytování digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud
  plnění bylo zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co obchodník informoval spotřebitele o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.
 11. Prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel formulovat následujícím způsobem (není však povinné dodržet tento vzor):
  Prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy
  Jméno prodávajícího: Rafał Pikul podnikající pod jménem
  PINUM Rafał Pikul
  Adresa prodávajícího: Brodziaki 31, 23-400 Bilgoraj
  E-mail prodávajícího: [email protected]

Tímto se vzdávám(e) (*) kupní smlouvy, kterou jsem uzavřel(i) (*).
následující zboží: ______________________________________________________
Objednáno dne (*)/přijato dne (*) ______________________________________
Jméno spotřebitele (spotřebitelů): ______________________________________________
Adresa (adresy) spotřebitele: ______________________________________________________
Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě výpisů ve formě
papierowej):_________________________________________________________________
Datum a místo: _________________________________________________________
(*) nehodící se škrtněte

§ 10 VADY ZBOŽÍ. REKLAMY.

 1. Reklamace mechanického poškození nábytku během přepravy budou uznány pouze v případě, že bude sepsán a podepsán protokol o poškození nábytku kupujícím a dodavatelem, který nábytek doručuje (zboží prosím zkontrolujte při převzetí za přítomnosti kurýra).
 2. Pokud kupující a dodavatel nesepíší do 72 hodin od dodání zboží protokol o škodě, má se za to, že zboží nemělo v době dodání žádné zjevné mechanické vady. Odpovědnost prodávajícího za tyto vady je proto vyloučena a kupující ztrácí právo je reklamovat.
 3. Aby mohla být reklamace vyřízena, musí být k reklamaci přiložena kopie faktury s DPH, záruční list (pokud byl vydán) a – v případě reklamace závad způsobených přepravou – kopie protokolu o škodě sepsaného s dopravcem.
 4. Všechny stížnosti jsou vyřizovány nejpozději do 14 pracovních dnů od jejich obdržení, a to dopisem na adresu sídla společnosti nebo e-mailem na adresu: [email protected].
 5. Podmínkou uznání je vyhovění stížnosti:
  (a) obecná pravidla pro používání a údržbu nábytku;
  b) dodržovat Předpisy pro montáž, používání a údržbu nábytku, které jsou nedílnou součástí těchto Předpisů, přičemž převzetí Předpisů znamená, že jste se seznámili s Předpisy pro montáž, používání a údržbu nábytku a že je přijímáte, přičemž případné vady vzniklé nedodržením těchto Předpisů nejsou předmětem reklamace.
 6. Záruka se nevztahuje na poškrábání, roztržení nebo pořezání, skvrny nebo mechanické poškození. Záruka neplatí, pokud byl výrobek skladován venku, na přímém slunci nebo ve vlhkém prostředí, například v koupelně.
 7. Nepatrné barevné rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci zakoupeného zboží. Všechny barvy nábytku uvedené v obchodě jsou pouze orientační.
 8. Na výrobky zasílané mimo Polsko se vztahuje záruka v Polsku.
 9. Aby mohla být stížnost účinně vyřízena, měla by obsahovat:
  a. Údaje o stěžovateli (jméno a adresa zákazníka, elektronická adresa);
  b. Popis události, která je důvodem stížnosti;
  c. Očekávání zákazníka ohledně způsobu vyřízení žádosti o reklamaci;
  d. Doklad o nákupu, pokud se reklamace týká objednaného Zboží.
 10. V případě reklamace vad Zboží je Zákazník povinen doručit vadné Zboží na adresu Prodávajícího na vlastní náklady.
 11. Pokud je reklamace vyřízena ve prospěch Zákazníka, náklady na výměnu nebo opravu Zboží nese Prodávající.
 12. Zákazník bude o výsledku stížnosti informován poštou.
  elektronicky na elektronickou adresu uvedenou ve stížnosti.

§ 12 USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ

 1. Tato část obchodních podmínek a ustanovení v ní obsažená se vztahují pouze na zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli.
 2. Úprava týkající se zásad záruky za vady a záruky za jakost ve smlouvách s podnikateli je výslovně přijata ve znění přijatém v občanském zákoníku čl. 556-581.
 3. Pokud jste uzavřeli kupní smlouvu jako firma/podnikatel, máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku v rámci tzv. “Smlouvy na dálku”. 14denní lhůta pro vrácení peněz není k dispozici. Zákon ze dne 30. května 2014. o právech spotřebitelů Dz. U. ze dne 24. června 2014. poz. 827 umožňující odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku je spotřebitelským zákonem, který upravuje vztah mezi obchodníkem a spotřebitelem, tj. fyzickou osobou, která s obchodníkem činí právní úkon, jenž přímo nesouvisí s její hospodářskou nebo profesní činností.
 4. V případě pochybností se obraťte na našeho konzultanta.
 5. Nábytek vyrobený na zakázku nelze vrátit.
 6. V případě nespotřebitelů. Prodávající je oprávněn omezit dostupné způsoby platby, včetně požadavku na částečnou nebo úplnou platbu předem, a to bez ohledu na způsob platby zvolený zákazníkem a skutečnost uzavření kupní smlouvy.
 7. Okamžikem vydání Zboží Prodávajícím dopravci přecházejí výhody a břemena Zboží, jakož i nebezpečí náhodné ztráty nebo poškození Zboží na Zákazníka, který není spotřebitelem. V takovém případě Prodávající neodpovídá za ztrátu, úbytek nebo poškození Zboží, ke kterému došlo od převzetí Zboží k přepravě do jeho doručení Zákazníkovi, a za případné zpoždění přepravy zásilky.
 8. Pokud je Zboží zasíláno Zákazníkovi prostřednictvím dopravce, je Zákazník, který není spotřebitelem, povinen zásilku prohlédnout v době a způsobem obvyklým pro zásilky tohoto druhu. Pokud zjistí, že během přepravy došlo ke ztrátě nebo poškození Zboží, podnikne veškeré kroky nezbytné k prokázání odpovědnosti dopravce.
 9. V souladu s čl. 558 § 1 občanského zákoníku je vyloučena záruční odpovědnost prodávajícího za zboží vůči zákazníkovi, který není spotřebitelem.
 10. Veškeré spory vzniklé mezi prodávajícím a zákazníkem, který není spotřebitelem, budou předloženy soudu příslušnému podle sídla prodávajícího.

§ 13 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tento jednací řád vstupuje v platnost dnem zveřejnění na stránce jednacího řádu.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně měnit ustanovení obchodních podmínek, aniž by musel zdůvodňovat důvody takové změny, a zároveň se zavazuje informovat zákazníka o každé změně obchodních podmínek zveřejněním konsolidovaného znění obchodních podmínek na https://deerhorn.pl/regulamin/. Změny Obchodních podmínek nemají vliv na objednávky podané Zákazníkem před účinností změn Obchodních podmínek – takové objednávky jsou plněny podle ustanovení Obchodních podmínek platných v den podání objednávky.
 3. Změny smluvních podmínek nabývají účinnosti 7 dní po zveřejnění jejich obsahu na adrese https://deerhorn.pl/regulamin. Pokud Zákazník nový obsah Obchodních podmínek neakceptuje, je povinen tuto skutečnost oznámit Prodávajícímu, což má za následek ukončení smlouvy o poskytování služeb vedení Účtu Zákazníka v souladu s ustanovením § 6 Obchodních podmínek.
 4. Ve věcech, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, se použijí příslušná ustanovení polského práva, zejména ustanovení zákona ze dne 23. dubna 1964. Občanský zákoník (tj. Sbírka zákonů 2018, položka 1025 v platném znění) a ustanovení zákona ze dne 30. května 2014. o právech spotřebitelů (konsolidované znění ze dne 24. června 2014, Sbírka zákonů 2014, položka 827, ve znění pozdějších předpisů).
 5. Strany se budou snažit vyřešit veškeré spory vzniklé v souvislosti s plněním kupní smlouvy smírně. Pokud se strany, které jsou podnikateli, nedohodnou na smírném řešení sporu do 60 dnů ode dne podání žaloby, je k řešení sporu s konečnou platností příslušný soud příslušný podle sídla prodávajícího.
 6. Prodávající informuje zákazníka, který je spotřebitelem, o možnosti využít mimosoudní způsoby vyřizování stížností a reklamací. Patří mezi ně zejména:
  a. stálý rozhodčí soud pro spotřebitele při obchodní inspekci
  b. mediační řízení ke smírnému řešení sporu mezi zákazníkem a prodávajícím, které je vedeno před provinčním inspektorem obchodní inspekce;
  c. pomoc při řešení sporu mezi Zákazníkem a Prodávajícím, kterou poskytuje příslušný okresní (městský) spotřebitelský ombudsman nebo společenská organizace, jejíž zákonné úkoly zahrnují ochranu spotřebitele.
  d. platforma pro online řešení sporů mezi spotřebiteli a
  obchodníci na úrovni EU (platforma ODR) jsou k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

PŘEDPISY PRO MONTÁŽ, POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU NÁBYTKU

Tyto předpisy pro montáž, používání a údržbu nábytku jsou nedílnou součástí výše uvedených předpisů. Nedodržení jeho obsahu znamená, že jakákoli vzniklá škoda vylučuje možnost uplatnění záruky, garance a jakýchkoli dalších nároků.

I. Montáž a instalace nábytku na místě určení.

 1. Montáž nábytku by se měla provádět na rovném, suchém povrchu v místnosti, která zaručuje volný pohyb. Pokud naši zaměstnanci montují nábytek u zákazníka, musí jim být taková místnost poskytnuta.

 2. Nábytek by měl stát na rovném, suchém povrchu, který zabraňuje uklouznutí. Je zakázáno dávat pod nábytek jakékoliv polstrování (včetně skládaného papíru, dřevěných špalků apod.) nebo je pokládat na koberce, protože to může způsobit ztrátu stability nábytku a následné převrácení, samovolný pohyb nebo pád předmětů položených na nábytek.

 3. Jakmile je kus nábytku umístěn na určené místo, měl by stát pevně, nekývat se a nijak se nepohybovat.

 4. Nábytek může způsobit poškrábání povrchu podlahy

 5. Nábytek by měl být připevněn ke stěně, o kterou se opírá, aby se nepřevrátil, jak je znázorněno níže. Prodávající neodpovídá za škody způsobené pádem nábytku nebo jinými událostmi, které prodávající nemůže ovlivnit.

II. Použití nábytku.

 1. Nábytek by se měl používat v souladu s jeho konstrukcí a určením, což znamená, že byste na něm například neměli stát, sedět na područkách/opěrkách hlavy/deskách stolu, věšet/sušit na nábytek oblečení, převracet se a lézt na nábytek atd., protože to může způsobit poškození nábytku nebo zranění.
 2. Nábytek by měl být používán zejména v interiéru, v suchu a chráněn před negativními vlivy:
  – při dlouhodobých teplotách pod 15 °C a nad 40 °C.
  – po krátkou dobu teplot nad 100 °C,
  – vystavení působení vody, alkoholu, kyselin atd.
  – přímé sluneční světlo,
  – přímému působení otevřeného ohně a popela (např. tabáku),
  – vystavení horkým nebo studeným/zamrzlým předmětům, nádobí (např. šálkům, hrncům) atd. a páře.
 3. Udržujte nábytek v bezpečné vzdálenosti (nejméně 1 m) od zdrojů tepla, jako jsou například radiátory, sporáky, krby.
 4. Ostré, drsné (např. tvrdé švy, nýty na kalhotách) nebo těžké předměty, stejně jako nárazy domácích zvířat a dětí mohou způsobit poškození, promáčknutí a poškrábání nábytku.
 5. Je třeba dbát na to, aby nábytek nebyl vystaven tření jakýchkoli prvků. V opačném případě může dojít k mechanickému poškození nábytku (např. poškrábání).
 6. Zásuvky s brzdami a další nábytkové doplňky, které poskytují tlumení při zavírání čel, vyžadují použití dobře vyvážené síly. Příliš silné bouchání do skříněk znemožňuje fungování těchto systémů, což může přispět k jejich poškození.
 7. Výrobky obsahují čtvercové/obdélníkové dřevěné a kovové součásti (např. podběhy, šrouby, spojovací prvky), proto je třeba věnovat zvláštní pozornost dětem a domácím zvířatům, které se dostanou do kontaktu s nábytkem.
 8. Pohyblivé části nábytku, např. dvířka, zásuvky, výsuvné police, by neměly zůstávat zbytečně otevřené/zavřené, protože to může způsobit poškození a ohrozit bezpečnost. Rovněž nepřetěžujte součásti nábytku, např. police, ani se celou svou vahou neopírejte o okraj nábytku nebo na něj nelezte, protože hrozí poškození nebo ztráta stability.
 9. K položení na nábytek nebo k odstranění předmětů z horní části nábytku je nutné použít žebřík.
 10. Je zakázáno umisťovat předměty těžší než 15 kg u regálů a 40 kg u desek. Police a skříňky by měly být vždy připevněny ke stěně.
 11. Je zakázáno zasahovat do celistvosti nábytku, rozebírat jej, odstraňovat součásti, jako jsou police, dvířka, zásuvky atd., protože by mohlo dojít k poškození nábytku nebo ohrožení jeho stability.
 12. Nábytek by měl být přemístěn bez dalšího zatížení (např. obsah skříně musí být vyprázdněn) a po odstranění nebo zajištění pohyblivých částí. Při přemísťování uchopte nepohyblivé svislé části nábytku, např. boky, nohy. Neuchopujte pohyblivé části (dvířka, zásuvky) ani vodorovné části (police, desky). Přesouváním nábytku po podlaze hrozí trvalé poškození nábytku a podlahy.
 13. Je třeba dbát na to, aby šrouby odnímatelných spojů v nábytku byly dotažené.
 14. Předměty uložené v zásuvkách a na policích by měly být rovnoměrně rozloženy po celé jejich ploše.
 15. Nábytek by se měl jednou za čas vyvětrat (v závislosti na velikosti místnosti), a to tak, že se čela nechají otevřená nebo pootevřená, jinak se v zásuvkách a skříňkách mohou usadit pachy.
 16. Pokud máte pochybnosti o používání nábytku, obraťte se na výrobce.

III. Údržba nábytku.

 1. Nábytek je třeba čistit systematicky, aby se na něm dlouho nehromadil prach a nečistoty.
 2. Nábytek je třeba čistit od prachu a udržovat prostředky určenými výhradně k tomuto účelu, měkkým a čistým hadříkem po tzv. sklenice. Nepoužívejte látky, které neznáte a u kterých si nejste jisti, že nepoškodí nábytek.
 3. K odstranění nečistot nepoužívejte tvrdé nebo ostré předměty, prostředky obsahující abrazivní látky a rozpouštědla, čisticí prášky, brusné prostředky, alkohol apod. V opačném případě může dojít k trvalému poškození nebo změně barvy povrchu nábytku.
 4. Při čištění se vyhněte dlouhodobému tření nábytku na stejném místě. To může vést ke vzniku škrábanců, důlků atd.

IV. Další informace

 1. Vzhledem k výrobním a technologickým postupům, jakož i ke struktuře dřeva a přírodních dýh, které mají různé odstíny, barvy, letokruhy a poloměry jádra a kresbu v závislosti na stanovištních podmínkách stromu, z něhož byly získány, a také vzhledem k různorodosti šarží, mohou existovat rozdíly v barevných odstínech jednotlivých kusů nábytku, a to i v případě zakoupení několika kusů stejného výrobku v rámci dané kolekce nábytku nabízené výrobcem.
 2. U nábytku ze stejné série, ale dodávaného na základě postupných objednávek, se mohou vyskytnout rozdíly způsobené přirozeným stárnutím použitého nábytku, ale také změnami v technologii, konstrukci, povrchové úpravě, vlastnostech materiálů použitých při výrobě.
 3. Stejně jako každý výrobek tohoto typu podléhá nábytek přirozenému opotřebení během používání; může dojít zejména k vyblednutí barev, natažení a pomačkání materiálu atd.
 4. Po skončení životnosti musí být s nábytkem nakládáno jako s odpadem, tj. musí být předán oprávněnému subjektu, který zajistí jeho ekologickou likvidaci.
 5. Dodržujte prosím pravidla, pokyny a doporučení pro zakoupený nábytek, prodloužíte tak jeho životnost a zabráníte poškození v důsledku nevhodného používání a zacházení s nábytkem.
 6. Nedodržení ustanovení těchto podmínek ze strany kupujícího zbavuje prodávajícího záruky a ručení a rovněž odpovědnosti za škody na zboží a osobách.
 7. Dubové dřevo je přírodní materiál, který se vyznačuje pevností, trvanlivostí a krásnou kresbou. Každá pracovní deska je jedinečná a liší se od sebe odstínem hranolů a kresbou. Na pracovních deskách z masivního dřeva se vzhledem k jeho přírodní povaze mohou vyskytovat suky, změna barvy nebo běli.

Kupující se seznámil s těmito podmínkami a pravidly pro používání nábytku. Kupující prohlašuje, že rozumí obchodním podmínkám. Kupující dále prohlašuje, že bude nábytek používat v souladu s doporučeními uvedenými v těchto obchodních podmínkách.