Tyto zásady ochrany osobních údajů internetového obchodu mají pouze informativní charakter, což znamená, že pro vás nezakládají žádné závazky (nejedná se o smlouvu ani obchodní podmínky). Účelem těchto zásad je jasně představit zásady fungování internetového obchodu, jakož i zásady nakládání s osobními údaji a jejich zpracování.

 1. DEFINICE

Administrátor – Deeerhrn Sp. z o. o. se sídlem ve Vratislavi, ul. Mieszczańska 29/11, 50 -201 Vratislav, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem ve Vratislavi, VIII. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku, pod číslem KRS: 0000992231; NIP: 8982282925; REGON: 523165199.

Osobní údaje – informace o fyzické osobě, která je identifikována nebo identifikovatelná na základě jednoho nebo více faktorů specifických pro její fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu, včetně IP adresy zařízení, internetového identifikátoru a informací shromážděných prostřednictvím souborů cookie a jiných podobných technologií.

Zásady – tyto Zásady ochrany osobních údajů.

RODO – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Služba – internetová služba/obchod provozovaný správcem na adrese www.deerhorn.pl.

Uživatel – jakákoli fyzická osoba, která navštíví Webové stránky nebo využívá jednu či více služeb nebo funkcí popsaných v Zásadách.

 

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM SLUŽBY.

 

 1. V souvislosti s používáním webových stránek uživatelem shromažďuje správce údaje v rozsahu nezbytném pro poskytování jednotlivých nabízených služeb.
 2. Vaše osobní údaje získáme, když si objednáte zboží, přihlásíte se k odběru našeho newsletteru, přidáte komentář nebo recenzi produktu nebo nás kontaktujete.
 3. Dbáme mimo jiné na bezpečnost vašich osobních údajů. průběžným sledováním bezpečnostních rizik a zaváděním opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany dat. Máte-li jakékoli dotazy týkající se vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese: [email protected]
 4. Společnost Deerhorn používá v rámci své činnosti a poskytování svých služeb následující informace: identifikační údaje – např. vaše jméno, kontaktní údaje – např. poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo; e-mailová adresa, telefonní číslo, informace o zadaných objednávkách, údaje obsažené v korespondenci s námi, údaje obsažené ve zveřejněných komentářích; finanční informace – např. platební údaje – např. číslo bankovního účtu, stav plateb, faktury, informace o tom, že používáte vybraného poskytovatele plateb; informace o přepravě a službách – např. referenční číslo zásilky, směrovací informace, místo a stav zásilky, místo doručení, typ balení, počet kusů, hmotnost; informace o vás a vašich preferencích – např. počet zásilek, reklamace, historie nákupů a související obchodní aktivity, komunikace, informace z průzkumů, nákupní preference; údaje o podnikatelském subjektu – např. název společnosti, DIČ, údaje o kontaktní osobě; automaticky generované informace – např. adresa IP, jedinečné číslo zařízení nebo uživatele, typ systému a prohlížeče, navštívené webové stránky, informace o clickstreamu a umístění zařízení.

 

III. ÚČELY A PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI SLUŽBY.

Správce zpracovává osobní údaje všech osob, které používají Webové stránky, za účelem:

– zpracování objednávky (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení RODO),

– vyřizování korespondence (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO),

– vypořádání připomínek (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení RODO),

– zasílání newsletteru (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení RODO),

– plnění daňových a účetních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) RODO),

– vytvoření archivu za účelem zjištění a prošetření nároků nebo obrany proti nárokům, jakož i za účelem identifikace vracejícího se zákazníka (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO).

ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVEK

Při zadávání objednávky je nutné poskytnout údaje potřebné ke zpracování objednávky. V závislosti na typu objednávky se katalog údajů může lišit. Pokud je nutné vystavit fakturu na DPH pro společnost, je nutné uvést DIČ a adresu sídla.

Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytné pro zadání objednávky.

Každá objednávka je uložena v databázi, což znamená, že k vašim osobním údajům přiřazeným k objednávce jsou připojeny také informace související s objednávkou, jako jsou objednané produkty, zvolený způsob platby, zvolený způsob doručení a termín platby.

Údaje shromážděné v souvislosti s objednávkou jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy uzavřené zadáním objednávky (čl. 6 odst. 1 písm. b RODO), vystavení faktury (čl. 6 odst. 1 písm. c RODO v souvislosti s předpisy upravujícími fakturaci), zahrnutí faktury do účetních dokladů a plnění dalších daňových a účetních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c RODO). 6 odst. 1 písm. c) RODO ve spojení s předpisy upravujícími daňové a účetní povinnosti) a pro účely archivace pro případnou potřebu obhajoby, zjištění nebo uplatnění nároků, jakož i pro identifikaci vracejícího se zákazníka, což je náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO).

Údaje o objednávce budou zpracovávány po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky a poté až do uplynutí promlčecí lhůty pro nároky z uzavřené smlouvy. Po uplynutí této lhůty můžeme údaje dále zpracovávat pro účely archivace pro případnou potřebu obhajoby, prokázání nebo uplatnění nároků, jakož i pro identifikaci vracejícího se zákazníka. Nezapomeňte také, že jsme povinni uchovávat účetní záznamy, které mohou obsahovat vaše osobní údaje, po dobu vyžadovanou zákonem.

VYŘIZOVÁNÍ KORESPONDENCE

Když nás kontaktujete, poskytnete nám své osobní údaje obsažené v těle vaší korespondence, zejména vaši e-mailovou adresu a vaše jméno. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro navázání kontaktu.

Vaše údaje jsou v tomto případě zpracovávány za účelem kontaktování a základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO, tj. náš oprávněný zájem. Právním základem pro zpracování po kontaktu je také náš oprávněný účel archivace korespondence, abychom mohli v budoucnu prokázat určité skutečnosti (čl.6 odst.1 písm. f) RODO).

Obsah korespondence může být předmětem archivace. Máte právo vyžádat si historii korespondence, kterou jste s námi vedli (pokud byla archivována), a požadovat její vymazání, pokud není archivace odůvodněna našimi oprávněnými zájmy, např. obranou proti případným nárokům z vaší strany.

KOMENTÁŘE

Při přidávání komentáře musíte uvést alespoň své jméno, které bude komentáři přiřazeno, a e-mailovou adresu. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, ale pro přidání komentáře nezbytné.

Údaje poskytnuté v souvislosti s přidáním komentáře budou zpracovány za účelem zveřejnění komentáře na webových stránkách. Základem pro zpracování je váš souhlas (čl.6 odst.1 písm. a)), který vyplývá z odeslání formuláře pro zveřejnění připomínek. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že požádáte o vymazání svého komentáře.

Váš komentář bude veřejně dostupný na webu po dobu jeho online dostupnosti, pokud si předem nevyžádáte jeho odstranění.

NEWSLETTER

Při přihlášení k odběru našeho newsletteru je nutné uvést vaše jméno a e-mailovou adresu. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro přihlášení k odběru newsletteru.

V systému, který používáme pro zasílání newsletteru, vytváříme skupiny publika a přiřazená skupina publika ovlivňuje obsah, který vám budeme v rámci newsletteru zasílat. Chceme, abyste v rámci zpravodaje dostávali co nejvíce relevantních informací.

Údaje, které nám poskytnete v souvislosti s přihlášením k odběru newsletteru, jsou používány za účelem zasílání newsletteru a právním základem pro jejich zpracování je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO) udělený při přihlášení k odběru newsletteru. Pokud jde o zpracování informací, které nepocházejí od vás, ale jsou automaticky shromažďovány naším rozesílacím systémem, opíráme se v tomto ohledu o náš oprávněný zájem (čl.6 odst.1 písm. f) RODO) analyzovat chování odběratelů newsletteru za účelem optimalizace rozesílacích aktivit.

Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na speciální odkaz, který je součástí každé zprávy zaslané v rámci newsletteru, nebo nás jednoduše kontaktovat. I přes odhlášení z odběru newsletteru budou vaše údaje nadále uchovávány v naší databázi za účelem identifikace vracejícího se odběratele a pro případnou obhajobu nároků souvisejících se zasíláním newsletteru, zejména za účelem prokázání skutečnosti, že jste udělili souhlas se zasíláním newsletteru a kdy jste jej odvolali, což je náš oprávněný zájem uvedený v čl. 6 odst. 1f) RODO.

Své údaje uvedené pro účely zasílání newsletteru můžete kdykoli změnit kliknutím na příslušný odkaz viditelný v každé zprávě zasílané v rámci newsletteru nebo nás jednoduše kontaktujte.

DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI

Pokud vám vystavíme fakturu, stane se součástí našich účetních záznamů, které budou uchovávány po zákonem stanovenou dobu. Vaše osobní údaje jsou pak zpracovávány za účelem plnění našich daňových a účetních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) RODO ve spojení s ustanoveními upravujícími daňové a účetní povinnosti).

ARCHIV

V rámci výše uvedeného popisu různých účelů zpracování osobních údajů jsme uvedli lhůty pro uchovávání osobních údajů. Tyto lhůty často souvisejí s archivací určitých údajů, abychom mohli v budoucnu prokázat určité skutečnosti, rekonstruovat průběh naší spolupráce s vámi, vyměněnou korespondenci nebo se bránit, prokázat či uplatnit nároky. Přitom se opíráme o náš oprávněný zájem uvedený v čl. 6 odst. 1f) RODO

 • PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s využíváním třetích stran správcem je nezbytné, aby osobní údaje zpracovávaly tyto subjekty:

 • poskytovatele hostingu, u kterého ukládáme data na serveru,
 • poskytovatel poštovního systému, ve kterém ukládáme vaše údaje, pokud jste odběratelem newsletteru,
 • dodavateli prodejního softwaru, v němž ukládáme vaše údaje za účelem zlepšení procesu obsluhy zákazníků a pro účely archivace,
 • dodavatele fakturačního systému, v němž jsou vaše údaje uloženy za účelem vystavování faktur,
 • další subdodavatelé, jako je údržba, právní služby, kteří získají přístup k údajům, pokud to rozsah jejich činnosti vyžaduje.

Vaše osobní údaje mohou být rovněž předány finančním úřadům v rozsahu nezbytném pro plnění daňových a účetních povinností, jako jsou přiznání, hlášení, výkazy a jiné účetní doklady, a mohou být zpřístupněny subjektům, orgánům nebo institucím, které jsou oprávněny k přístupu k údajům na základě zákona, jako jsou policejní orgány, soudy, státní zastupitelství.

V rámci naší činnosti využíváme nástroje, které shromažďují další informace související s používáním našich služeb, které nejsou osobní povahy, mimo jiné. informace o operačním systému a webovém prohlížeči, který používáte, o stránkách, které si prohlížíte, o čase, který strávíte na určité stránce, o přechodech mezi stránkami, o zdroji, ze kterého přecházíte do našeho obchodu, o produktech, které si prohlížíte, o odkazech, na které klikáte, o věkovém rozmezí, o vašem pohlaví, o vaší přibližné poloze omezené na vaše město, o vašich zájmech stanovených na základě vašich online aktivit.

Tyto informace jsou shromažďovány a zpracovávány externími nástroji, které používáme ke zlepšování našich služeb a webových stránek, jakož i k analýze účinnosti reklam, ochraně před podvody a zneužitím a k personalizaci obsahu a reklam zobrazovaných v jednotlivých službách.

V souvislosti s používáním některých nástrojů je nutné přenášet vaše osobní údaje, jakož i anonymní informace o vás, do třetích zemí a ukládat osobní údaje na serverech umístěných ve třetích zemích, včetně Spojených států amerických (USA). Poskytovatelé těchto nástrojů zaručují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů prostřednictvím příslušných mechanismů shody stanovených úřadem RODO, zejména prostřednictvím standardních smluvních doložek.

Ukládání osobních údajů na serverech umístěných ve třetích zemích probíhá v rámci poštovního systému GetReposnde, jehož poskytovatelem je společnost s ručením omezeným GetResponse se sídlem v Gdaňsku, ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk, KRS 0000187388, NIP 9581468984 – ohledně vašeho jména, e-mailové adresy, IP adresy a statistických informací týkajících se vašich reakcí na námi zaslané zprávy,

Společnost GetResponse, stejně jako subjekty, se kterými spolupracuje, zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů uplatňováním mechanismů shody stanovených nařízením RODO, zejména prostřednictvím standardních smluvních doložek.

PROFILOVÁNÍ

Používáme nástroje, které umožňují automatizované zpracování, včetně profilování, ale tyto činnosti nemění vaši situaci jako zákazníka, včetně podmínek smlouvy, kterou s námi můžete uzavřít. V rámci mechanismů sledování používáme informace, které neumožňují vaši identifikaci, a to včetně údajů, jako jsou:

informace o operačním systému a webovém prohlížeči, který používáte, o stránkách, které si prohlížíte, o čase, který na webu strávíte, o přechodech mezi stránkami, o zdroji, ze kterého přecházíte do našeho obchodu, o věkové kategorii, o vašem pohlaví, o vaší přibližné poloze omezené na vaše město, o vašich zájmech stanovených na základě vašich online aktivit.

Takto shromážděné informace nejsou spojeny s vašimi osobními údaji, které máme v naší databázi. Výše uvedené informace jsou zcela anonymní a neumožňují vaši identifikaci. Tyto informace jsou uloženy na serverech poskytovatelů jednotlivých nástrojů, které se nejčastěji nacházejí po celém světě.

Tyto nástroje používáme k tomu, abychom na vás cílili personalizovanou reklamu na základě předchozích akcí, které jste na našich stránkách provedli, nebo abychom vám navrhli produkty, které by vás mohly zajímat.

 1. COOKIES

Webové stránky Deerhorn.co.uk používají soubory cookie, tj. textové informace uložené ve vašem koncovém zařízení (např. počítači, tabletu, chytrém telefonu), které může číst náš systém ICT (naše vlastní soubory cookie) nebo systémy ICT třetích stran (soubory cookie třetích stran). Soubory cookie mohou zaznamenávat a ukládat určité informace, které pak mohou být přístupné systémům ICT pro konkrétní účely.

Vlastní soubory cookie se používají k zajištění správného fungování různých mechanismů na webových stránkách obchodu, včetně zapamatování naposledy prohlížených produktů a produktů, které jste přidali do košíku.

Soubory cookie používáme na základě vašeho souhlasu, s výjimkou případů, kdy jsou soubory cookie nezbytné pro řádné poskytování elektronických služeb. Pokud jde o váš souhlas se soubory cookie, připouštíme možnost, že tento souhlas udělíte prostřednictvím nastavení vašeho internetového prohlížeče nebo dalšího softwaru podporujícího správu souborů cookie. Předpokládáme, že souhlasíte se všemi námi používanými soubory cookie, které nejsou blokovány vaším prohlížečem nebo dalším softwarem, který používáte.

Zakázání nebo omezení souborů cookie vám může zabránit v používání některých funkcí dostupných na našich webových stránkách a může způsobit potíže při používání webových stránek.

Některé soubory cookie, které používáme, se vymažou po ukončení relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče (tzv. relační soubory cookie). Jiné soubory cookie se ukládají ve vašem koncovém zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě webových stránek (trvalé soubory cookie).

Dříve uložené soubory cookie a další data webových stránek a zásuvných modulů můžete také kdykoli odstranit.

V našem obchodě fungují následující soubory cookie třetích stran, například Google Analytics a Google AdWords.

GOOGLE ANALYTICS

Používáme službu Google Analytics poskytovanou společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Činnosti v této oblasti provádíme na základě našeho oprávněného zájmu vytvářet statistiky a analyzovat je za účelem optimalizace našich webových stránek. Služba Google Analytics automaticky shromažďuje informace o vašem používání našich webových stránek. Takto shromážděné informace se obvykle přenášejí na servery společnosti Google, které se mohou nacházet po celém světě, a tam se ukládají.

Služba Google Analytics neshromažďuje žádné údaje, které by umožnily vaši identifikaci. Údaje shromážděné prostřednictvím služby Google Analytics proto pro nás nejsou osobními údaji. Informace, ke kterým máme přístup v rámci služby Google Analytics, zahrnují zejména: informace o operačním systému a webovém prohlížeči, který používáte, podstránky, které si prohlížíte v rámci našich webových stránek, čas, který strávíte na našich webových stránkách a jejich podstránkách, přechody mezi jednotlivými podstránkami, zdroj, ze kterého přecházíte do našeho obchodu.

ADWORDS SPOLEČNOSTI GOOGLE

Používáme funkce dostupné v rámci systému Google AdWords provozovaného společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Činnosti v tomto ohledu provádíme na základě našeho oprávněného zájmu na marketingu našich vlastních produktů a služeb.

Když navštívíte náš webový obchod, ve vašem zařízení se automaticky zanechá remarketingový soubor cookie od společnosti Google, který shromažďuje informace o vaší aktivitě na našich webových stránkách. Díky takto shromážděným informacím vám můžeme v rámci sítě Google zobrazovat reklamy v závislosti na vašem chování na našich webových stránkách.

Google Ads neshromažďuje žádné údaje, které by umožnily vaši identifikaci.

 1. PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na základě ustanovení RODO, zejména čl. 16 – 21 máte v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů následující práva :

– Právo na přístup ke svým údajům a na jejich kopii,

– Právo na opravu (změnu) vašich údajů,

– právo na výmaz (pokud podle vašeho názoru neexistují důvody pro zpracování vašich údajů, můžete nás požádat o jejich vymazání),

– právo na omezení zpracování (můžete nás požádat, abychom omezili zpracování pouze na ukládání vašich údajů nebo provádění činností, na kterých jsme se s vámi dohodli, pokud podle vašeho názoru máme nepřesné údaje nebo je zpracováváme neoprávněně),

– Právo vznést námitku proti zpracování (máte právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu; měli byste uvést konkrétní situaci, která nás podle vašeho názoru opravňuje k zastavení zpracování, na které se námitka vztahuje; vaše údaje přestaneme pro tyto účely zpracovávat, pokud neprokážeme, že důvody pro zpracování převažují nad vašimi právy nebo že vaše údaje jsou pro nás nezbytné pro určení, uplatnění nebo obhajobu našich nároků),

– Právo na přenositelnost údajů (máte právo získat od nás ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu osobní údaje, které jste nám poskytli na základě smlouvy nebo souhlasu; tyto údaje můžete nechat zaslat přímo jinému subjektu),

– Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jste jej již dříve udělili,

– právo podat stížnost u dozorového úřadu (pokud zjistíte, že vaše údaje zpracováváme protiprávně, můžete podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo jinému příslušnému dozorovému úřadu).

Správce poskytuje možnost kontaktovat ho v jakékoli záležitosti týkající se zpracování vašich údajů na následující e-mailové adrese: [email protected]

 1. ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce může tyto zásady v budoucnu změnit. Poté zveřejní oznámení o této změně na webových stránkách internetového obchodu a při každé změně se objeví nová verze zásad s novým datem.

Tato verze zásad je účinná od 10. července 2023.