ZÁRUKA

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 1. Rafał Pikul podnikající pod jménem PINUM Rafał Pikul (dále jen “výrobce” nebo “ručitel”) poskytuje
  7letou záruku
  na své nábytkářské výrobky (dále jen: Výrobek) za podmínek uvedených v tomto dokumentu.

 2. Podmínkou záruky je, že kupující musí nechat výrobek každoročně za úplatu udržovat autorizovaným kvalifikovaným servisním týmem výrobce. Údržba zahrnuje péči o povrch nábytku a seřizování čel, zásuvek a dvířek, jakož i další nezbytné činnosti k udržení dobrého stavu výrobku.

 3. Záruční doba se počítá od data prodeje výrobku.

 4. Záruka se poskytuje pouze na výrobky zakoupené u výrobce spotřebiteli ve smyslu čl. 22
  1
  Občanský zákoník.

 5. Služby v rámci záruky budou poskytovány výhradně na území Polské republiky.

 6. Záruka zaniká před uplynutím doby, na kterou byla poskytnuta, k 31. prosinci kalendářního roku, v němž spotřebitel nepověřil výrobce provedením údržby uvedené v odstavci 2, jakož i v případě dalšího nakládání s výrobkem ze strany spotřebitele.

 7. Ručitel odpovídá za vady způsobené výrobkem v době prodeje.

 8. Nároky ze záruky se posuzují za podmínky, že závada nebo porucha je písemně oznámena do 7 dnů od jejího zjištění.

 9. Záruční nárok se vztahuje pouze na vady konkrétního výrobku, které jsou zdokumentovány nebo uznány ručitelem.

 10. Stížnost je vyřízena do 14 pracovních dnů, pokud výrobce před uplynutím lhůty neoznámí její prodloužení. Zpracování žádosti lze jednou prodloužit o dalších 21 pracovních dnů.

 11. V případě uznání reklamace se výrobce zavazuje zjištěnou závadu opravit, nebo pokud to není možné nebo ekonomicky výhodné, vyměnit výrobek za nový. Konečné rozhodnutí o formě plnění je v každém případě na výrobci, zejména výměna výrobku za nový není podmíněna jeho zkouškou nebo pokusem o opravu.

 12. V případě každé výměny výrobku za nový v rámci vyřizování reklamací poskytne výrobce na vyměněný výrobek novou záruku v souladu s pravidly platnými v tomto dokumentu. Takto poskytnutá záruka začíná běžet dnem výměny výrobku za nový.

 13. V případě neoprávněné reklamace si výrobce vyhrazuje právo účtovat kupujícímu náklady spojené s provedeným reklamačním řízením, včetně nákladů na dopravu a testování výrobku.

 14. Odpovědnost ručitele za vadu nesmí přesáhnout hodnotu samotného výrobku ve stavu bez vady.

VÝJIMKY ZE ZÁRUKY

 1. Záruka se nevztahuje na nepodstatné vady výrobku, které nemají vliv na hodnotu nebo funkčnost výrobku, zejména pokud nejsou po instalaci viditelné.

 2. Vlastní zásahy do vzhledu nábytku a jakékoli jiné vlastní zásahy kupujícího do výrobku zbavují výrobce odpovědnosti ze záruky.

 3. Prodávající je rovněž zproštěn odpovědnosti ze záruky v následujících případech:

 1. pokud byly inzerované produkty zpracovány, upraveny, skladovány nebo používány způsobem, který neodpovídá jejich určenému použití,

 2. pokud kupující nezkontroloval kvalitu výrobků před jejich použitím,

 3. pokud se stížnost týká výrobků prodávaných v rámci prodeje,

 4. pokud byla cena výrobku snížena z důvodu poškození nebo vady,

 1. Záruka výrobce se nevztahuje na vady výrobku:

   1. způsobené neopatrnou přepravou, manipulací nebo nesprávnou montáží Výrobku, pokud tyto činnosti provedl Spotřebitel nebo jsou důsledkem náhodných událostí či jiných okolností, které nelze přičítat Ručiteli,

   2. vyplývající z nesprávného nebo neslučitelného
    a zamýšlené použití, skladování výrobku, zejména: mechanické poškození (nárazy, oděrky, přetížení nábytku atd.), poškození způsobené dlouhodobým kontaktem s vodou, zaplavením; vystavení nábytku nevhodné teplotě.
    v místnosti (pod +15˚C, nad +30˚C) nebo nedostatečná vlhkost v místnostech, kde jsou výrobky skladovány a používány, tj. pod 40 a nad 70 % vlhkosti,

   3. v důsledku opravy nebo pokusu o opravu výrobku samotným spotřebitelem nebo třetími stranami, které nejsou autorizovány výrobcem,

   4. v důsledku vlastní údržby a ošetřování povrchu nábytku, zejména prostředky, které nejsou k tomuto účelu určeny (např. použití silných chemických látek nebo čisticích přípravků, které nejsou k tomuto účelu určeny),

   5. způsobené nedostatečnou údržbou nebo čištěním (trvalé zabarvení),

   6. způsobené přímým kontaktem výrobku s ohněm nebo kontaktem se silně zahřátým předmětem,

   7. způsobené zvířaty,

   8. způsobené nedodržením doporučení obsažených v “Návodu k použití a podmínkám péče o dřevěný nábytek” poskytnutého výrobcem.

 1. Záruka se nevztahuje na změny Výrobků, které jsou výsledkem přirozených procesů stárnutí (v souladu s cyklem opotřebení výrobku), včetně těch, které vyplývají z běžného používání Kupujícím, jako je změna barvy dřeva nebo lesku laku, rozdíly v odstínu dřevěných částí nábytku, zejména pokud jsou tyto odchylky výsledkem přirozených stanovištních podmínek stromů použitých k výrobě.

 2. Záruka se nevztahuje na drobné odchylky v šířce lamel a dalších prvků, jako je kresba, jádrové paprsky, barva (včetně barevných rozdílů oproti předloženým předlohám), lesk a další makroskopické znaky struktury dřeva, jakož i na další odchylky povrchu nábytku vzniklé v důsledku
  z přírodních podmínek dřevěné konstrukce.

 3. Změny struktury v důsledku přirozeného působení dřeva, které se v důsledku změn vlhkosti vzduchu smršťuje a rozpíná, což má za následek drobné nerovnosti na povrchu nábytku, se rovněž nepovažují za vadu výrobku.

 4. Jednoduché úkony, které může kupující provést sám, jako je seřízení pantů, dotažení uvolněného šroubu, odstranění nečistot apod., jsou rovněž vyloučeny z reklamace.

NÁVOD K POUŽITÍ A PÉČI O DŘEVĚNÝ NÁBYTEK

 1. Nábytek by měl být používán v suchých vnitřních prostorách, chráněn před škodlivými atmosférickými vlivy, s relativní vlhkostí 40-70 %, při teplotě 10-30 °C.
  o
  C.

 2. Nevystavujte nábytek dlouhodobému slunečnímu záření, protože může způsobit vyblednutí povrchu nábytku.

 3. W Vlivem světla a UV záření dřevo mění svou barvu, proto je vhodné nezakrývat části nábytkových desek po delší dobu. Dekorativní předměty nebo závěsy je třeba přeskládat tak, aby na celý nábytek dopadalo stejné množství světla.

 4. Nábytek by měl být umístěn ve vzdálenosti větší než 1 m od aktivních zdrojů tepla (radiátory, sporáky).

 5. Chraňte povrch příborníků, komod a skříní před poškrábáním a odřeninami.

 6. Dlouhodobé působení tekutin (např. vody, čaje, alkoholu) může poškodit povrch nábytku, stejně jako pokládání horkého nádobí na povrch.

 7. Nábytek by měl být vyrovnán, včetně případného seřízení dvířek zašroubováním nebo vyšroubováním závěsů. Závěsný a stojící nábytek by měl být připevněn ke stěně podle montážního návodu.

 8. Je zakázáno sedět nebo stát na nábytku nebo jej používat jako plošinu či stupínek. Nábytek není určen k přenášení vysokého zatížení – to může způsobit vážné poškození nábytku nebo nehodu.

 9. Je zakázáno umísťovat nábytek způsobem, který neodpovídá jeho účelu (například skládat nábytek na sebe).

 10. Péči o nábytek je třeba provádět pečlivě. Pokud se tekutina rozlije na povrch nábytku, je třeba ji okamžitě odstranit (než se stihne vsáknout do dřeva). Případnou zbytkovou vlhkost je třeba vždy okamžitě odstranit suchým hadříkem.

 11. Povrchy nábytku z masivního dřeva by se měly čistit suchým nebo mírně navlhčeným (NE MOKRÝM!) měkkým hadříkem.

 12. K péči o nábytek by se neměly používat žádné čisticí prostředky, chemická rozpouštědla, pasty obsahující abraziva a prostředky obsahující silikon a vosky.

 13. Čištění se nesmí omezit na jednu plochu – měla by se otírat větší plocha, aniž by se na povrch tlačilo, čímž se zachová jednotný povrch nábytku.

 14. Větší znečištění, jako jsou otisky rukou na opěradlech židlí, nečistoty z bot na nohách stolů apod., lze odstranit pomocí speciální brusné podložky, která je součástí sady pro péči.